Home Prenos vlasništva vozila

Procedura za prenos vlasništva vozila

Ladies in a car salon. Woman buying the car. Elegant woman in a blue dress. Manager helps the client.

Šta sve podrazumeva prenos vlasništva vozila?

Do promene vlasnika vozila može doći na nekoliko načina:

 1.  Zaključenjem kupoprodajnog ugovora,
 2.  Zaključenjem ugovora o poklonu,
 3.  Putem pravosnažne sudske presude kojom se utvrđuje vlasništvo nad vozilom, ili
 4.  Pravosnažnim sudskim rešenjem o nasleđivanju.

Prenos vlasništva putem kupoprodajnog ugovora

Kod prenosa vlasništva putem zaključenja ugovora o kupoprodaji potrebno je:

1.Sastaviti kupoprodajni ugovor: 

Da bi se zaključio ugovor o kupoprodaji vozila neophodno je prisustvo prodavca i kupca vozila koji zaključuju ugovor. Ako je vlasnik dao ovlaščenje drugoj osobi da u njegovo ime proda vozilo, prisustvo vlasnika nije neophodno već dolazi ovlašćeno lice sa originalom ovlašćenja.

Kod nas na tehničkom pregledu AFIFA možemo vam sastaviti kupoprodajni ugovor, ili da preuzmete obrazac kupoprodajnog ugovora i sami ga popunite.

OBRAZAC KUPOPRODAJNOG UGOVORA ZA AUTO - editabilni PDF

OBRAZAC KUPOPRODAJNOG UGOVORA ZA AUTO - PDF za štampanje

OBRAZAC KUPOPRODAJNOG UGOVORA ZA AUTO - prodavac je pravno lice - PDF za štampanje

OBRAZAC KUPOPRODAJNOG UGOVORA ZA AUTO - kupac je pravno lice - PDF za štampanje

2.Overiti ugovor kod notara

Neophodno je da kod notara budu prisutni i prodavac i kupac. Umesto prodavca može prisustvovati ovlašćeno lice prodavca, sa originalnim primerkog ovlašćenja za prodaju vozila.Ugovor se najčešće overava u tri primerka, po jedan za notara, prodavca i kupca. Ukoliko prodavac i kupac žive u različitim mestima, može i svako u svom mestu da overi potpis.

* U neposrednoj blizini tehničkog pregleda AFIFA nalaze se notari, gde bez zakazivanja možete overiti potpise na Vašem ugovoru.

3. Uplatiti porez na prenos apsolutnih prava 

Obaveza plaćanja poreza nastaje danom zaključenja ugovora. Potrebno je u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora uplatiti porez kod Poreske uprave i to prema mestu gde prodavac ima prebivalište. 

Porez iznosi 2,5 % od vrednosti vozila.

*Potrebno je uzeti katalošku cenu, a ukoliko se desi da se u ugovor unese veća vrednost vozila od kataloške, poreska uprava će obračunati porez na osnovu iznosa koji je unet u ugovor.

Ako se zaključuje ugovor o poklonu porez može biti u različitim iznosima, što zavisi od stepena srodstva između poklonodavca i poklonoprimca:

 • deca i bračni drug su oslobođeni plaćanja poreza (1.nasledni red)
 • roditelji i rođena braća i sestre plaćaju porez od 1,5 % (2.nasledni red)
 • porez od 2,5 % plaćaju baba i deda poklonodavca, kao i lica koja nisu ni u kakvom srodstvu sa poklonodavcem.

Kod zaključenja ugovora o kupoprodaji porez se plaća u mestu prodavca.

Ukoliko se zaključuje ugovor o poklonu porez će se platiti u mestu gde živi poklonoprimac.

4.Izraditi novu saobraćajnu dozvolu i nove registarske tablice ako je potrebno

Novi vlasnik na koga će se voditi vozilo dobija novu saobraćajnu dozvolu na njegovo ime. (saobraćajna dozvola uvek prati vlasnika vozila i prilikom svake promene podataka koji su sadržani u saobraćajnoj dozvoli potrebno je izraditi novu saobraćajnu). Dok čeka izradu nove saobraćajne dozvole, novi vlasnik će dobiti potvrdu o registraciji vozila sa kojom može da upravlja vozilom.

Ako stari i novi vlasnik imaju prebivalište u istom registracionom području, tablice ostaju iste samo glase na drugog vlasnika.

Ali, ako su prethodnik i novi vlasnik sa različitih registracionih područja, potrebno je da se izrade i nove tablice. Ako je prodavac iz Beograda a kupac iz Novog Sada, izrađuju se nove tablice koje glase na NS. Stari vlasnik će odjaviti registarske tablice (vratiće ih u mup) u mestu svog prebivališta i nakon toga će se za novog vlasnika izraditi nove tablice.

Ako je istekla registracija vozila potrebno je da se vozilo registruje (da se izvrši tehnički pregled, uplati polisa osiguranja i da se plate takse za registraciju vozila).

Koji se troškovi plaćaju?

Kod prepisa vozila putem zaključenja ugovora plaćaju se sledeći troškovi:

 • overa ugovora kod notara (iznos zavisi od broja overa)
 • porez na prenos vlasništva (osim kada se vozilo poklanja deci ili bračnom drugu)
 • troškovi za izradu nove saobraćajne dozvole
 • troškovi za izradu novih tablica (ukoliko su stranke sa različitih registracionih područja)
 • ukoliko se tom prilikom vozilo i registruje plaćaju se troškovi registracije vozila
 • trošak za našu uslugu izrađivanja kupoprodajnog ugovora i pripremu sve potrebne dokumentacije

Šta mi je potrebno od dokumentacije prilikom promene vlasnika vozila?

 • lična karta kupca i lična karta prodavca (prethodnika)

Ako ugovor zaključuje ovlašćeno lice tada je potrebna njegova lična karta

 • saobraćajna dozvola;
 • kada ugovor zaključuje ovlašćeno lice a prodavac nije prisutan tada je potreban original ovlaščenja;
 • overen ugovor o kupoprodaji vozila ili o poklonu;
 • ako se zaključuje ugovor o poklonu i vozilo se poklanja srodniku; potreban je dokaz o srodstvu ili bračnoj vezi (izvod iz matične knjige rođenih ili matične knjige venčanih);
 • ako je jedna od strana koji zaključuje ugovor pravno lice potreban je obrazac iz APR-a i pečat firme.

 

Priprema papirologije za ovakve procedure može delovati zbunjujuće i opterećujuće za vozače. Međutim, ako odaberete nas, to neće biti slučaj!

 

Tehnički pregled AFIFA vam nudi mogućnost da obavite tehnički pregled i registraciju vozila uz uplatu taksi na jednom mestu bez odlaska u MUP, uz  fleksibilne opcije plaćanja, uključujući plaćanje na rate: čekovima građana, platnim karticama (do 6 mesečnih rata) ili putem administrativne zabrane (do 12 mesečnih rata).

Zakažite vaš termin za tehnički pregled putem sledećih br. telefona:

011 3977884, 011 3970544, 063205837 ili online zakazivanjem.