Home Promena saobraćajne dozvole

Promena saobraćajne dozvole

promena saobraćajne dozvole

Kada je potrebno promeniti saobraćajnu dozvolu?

Današnje saobraćajne dozvole sadrže integrisani čip sa svim neophodnim podacima o vozilu. Svaka promena podataka o vlasniku ili vozilu zahteva ažuriranje saobraćajne dozvole. U slučaju oštećenja ili gubitka saobraćajne dozvole, neophodno je podneti zahtev za izdavanje nove u MUP-u. Nepodnošenje zahteva za zamenu saobraćajne dozvole u roku od 15 dana nakon promene podataka podleže novčanoj kazni u iznosu od 10.000 do 20.000 dinara.

Izgubljena saobraćajna dozvola

Potrebno je izraditi duplikat saobraćajne dozvole.

Za izradu duplikata dozvole potrebno je priložiti:

 1. Registracioni list
 2. Izjavu o razlozima i okolnostima nestanka dozvole 
 3. Dokaz o prijavi nestanka saobraćajne dozvole
 4. Dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca, putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci, dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica)
 5. Uplatnicu generisanu na portalu plati.euprava.gov.rs

Saobraćajna dozvola je oštećena ili nečitljiva

Ukoliko je dozvola polomljena, nečitljiva ili je oštećen čip tako da se ne može elektronski očitati, potrebno je izraditi duplikat saobraćajne dozvole..

Za izradu duplikata dozvole potrebno je priložiti:

 1. Registracioni list
 2. Saobraćajnu dozvolu
 3. Uplatnicu generisanu na portalu plati.euprava.gov.rs

Promena ličnih podataka vlasnika - korisnika vozila

Ako se promenilo ime ili prezime vlasnika vozila, potrebno je izraditi novu saobraćajnu dozvolu sa ažuriranim podacima.

Za izradu nove dozvole potrebno je priložiti:

 1. Registracioni list
 2. Ispravu kojom se dokazuje promena podataka vlasnika
 3. Dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca, putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci, dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica)
 4. Uplatnicu generisanu na portalu plati.euprava.gov.rs

Promena prebivališta – sedišta vlasnika vozila

Ako se promenila adresa prebivališta - sedišta vlasnika, obavezno je izvaditi novu saobraćajnu dozvolu u roku od 30 dana.
Ukoliko je novo prebivalište u drugom registarskom području (npr. ako se preselite iz Beograda u Novi Sad), potrebno je promeniti i tablice.

Za izradu nove dozvole potrebno je priložiti:
 
 1. Registracioni list
 2. Saobraćajnu dozvolu
 3. Dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca, putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci, dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica)
 4. Uplatnicu generisanu na portalu plati.euprava.gov.rs

Promena vlasnika vozila

Ukoliko ste kupili vozilo, ili ga nasledili, ili dobili na poklon - vlasnik se promenio i potrebna je nova saobraćajna dozvola. Ukoliko su kupac i prodavac iz istog registarskog područja, ostaju iste tablice, u suprotnom - potrebno je zameniti i tablice.

Za izradu nove dozvole potrebno je priložiti:
 1. Registracioni list
 2. Dokaz o poreklu vozila (saobraćajnu dozvolu ili drugi odgovarajući dokaz)
 3. Dokaz o vlasništvu sa regulisanim poreskim dažbinama (kupoprodajni ugovor, ugovor o poklonu, ostavinsko rešenje itd.), ako se promena vlasništva vozila dokazuje ugovorom zaključenim između fizičkih lica, potpis prodavca i kupca vozila overava sud ili drugi nadležni organ
 4. Dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca, putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci, dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica);
 5. Uplatnicu generisanu na portalu plati.euprava.gov.rs

Promena podataka vozila ili prepravka vozila

Ukoliko je došlo do promene broja šasije, broja motora, broja mesta za sedenje (npr. uklanjanje trećeg reda sedišta), tipa goriva (npr. ugradnja TNG), vrste vozila (npr. iz putničkog u teretno), ugradnje kuke itd.
U roku od 15 dana od ovih promena, potrebno je izvaditi novu saobraćajnu dozvolu.

Za izradu nove dozvole potrebno je priložiti:
 1. Registracioni list sa konstatacijom tehničkog pregleda o izvršenoj promeni tehničkih podataka vozila
 2. Uverenje o izvršenom ispitivanju (uverenje o usaglašenosti sa propisima o homolgizaciji odnosno odobrenje Agencije za bezbednost saobraćaja)
 3. Dokaz o poreklu, vlasništvu i carinjenju motora koji je naknadno ugrađen
 4. Saobraćajnu dozvolu
 5. Dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca, putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci, dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica)
 6. Uplatnicu generisanu na portalu plati.euprava.gov.rs

Pogrešno su upisani podaci na saobraćajnoj dozvoli

Ukoliko je pogrešno upisano npr. godište vozila, broj mesta za sedenje, najveća dozvoljena masa i sl.
Kada je u pitanju tuđa greška (npr. činovnika MUP-a, radnika na tehničkom pregledu), vlasnik vozila se može obratiti licu koje je unelo pogrešan podatak da isti isprave o svom trošku.

Cena nove saobraćajne dozvole je 1820 dinara.
Cena duplikata saobraćajne dozvole je 4410 dinara.

Saobraćajna dozvola po hitnom postupku

Ukoliko Vam je hitno potrebna saobraćajna dozvola i ne možete da čekate dok se ne izradi u redovnoj proceduri, MUP-u možete predati zahtev za izdavanje saobraćajne dozvole po hitnom postupku. Uz zahtev priložite dokaz o hitnosti ukoliko ga posedujete - u dosadašnjoj praksi je MUP prihvatao kao validne dokaze o hitnosti lekarski uput, putni nalog, smrtovnicu, dokaz o rezervisanom turističkom aranžmanu i slično.

Ukoliko nemate dokaz o hitnosti, neophodno je da doplatite i taksu za podnošenje zahteva po prioritetu u iznosu od 5000 dinara (prilikom generisanja uplatnice se kao odgovor na pitanje Da li je postupak hitan? odabere DA)

Oznake na saobraćajnoj dozvoli

Biometrijska saobraćajna dozvola

Od početka 2011. godine u Srbiji su počele da se koriste biometrijske saobraćajne dozvole koje sadrže podatke na čipu kartice, a deo tih podataka je prikazan i na samoj kartici. Radi se o podacima o vlasniku i korisniku vozila, podacima o samom vozilu, i podacima o dozvoli kao što su datum izdavanja, serijski broj dozvole i sl.

Prednja strana saobraćajne dozvole

Prednja strana Saobraćajne dozvole
 • A – registarska oznaka vozila
 • B – datum prve registracije
 • I – datum izdavanja saobraćajne dozvole
 • C.1.1 – prezime vlasnika (naziv pravnog lica)
 • C.1.2 – ime vlasnika
 • C.1.3 – prebivalište (sedište) i adresa vlasnika vozila
 • C.3.1 – prezime korisnika vozila (naziv pravnog lica)
 • C.3.2 – ime korisnika
 • C.3.3 – prebivalište (sedište) i adresa korisnika vozila
 • Donji levi ugao – broj dokumenta
 • Donji desni ugao – serijski broj saobraćajne dozvole

Zadnja strana saobraćajne dozvole

Poleđina saobraćajne dozvole
 • D.1 – marka vozila
 • D.2 – tip vozila
 • D.3 – komercijalna oznaka (model)
 • E – broj šasije
 • F.1 – najveća dozvoljena masa
 • G – masa
 • H – važenje registracije (upisuje se datum kada se zamenjuju registarske tablice)
 • K – homologacijska oznaka
 • P.1 – radna zapremina motora
 • P.2 – snaga motora u kW
 • P.3 – vrsta goriva ili pogona
 • Q – odnos snaga/masa u kW/kg (samo za motocikle)
 • S.1 – broj mesta za sedenje uključujući i mesto vozača
 • S.2 – broj mesta za stajanje

Podaci sa čipa koji nisu vidljivi

Na čip saobraćajne dozvole upisani su i sledeći podaci, koji nisu vidljivi na prednjoj i zadnjoj strani kartice:

 • J – vrsta vozila
 • P.5 – broj motora
 • L – broj osovina
 • R – boja vozila
 • Zabrana otuđenja vozila do – datum
 • JMBG vlasnika – matični broj vlasnika vozila
 • JMBG korisnika – matični broj korisnika vozila
 • Nosivost – vozila u kg
Tehnički pregled AFIFA vam nudi mogućnost da obavite tehnički pregled i registraciju vozila uz uplatu taksi na jednom mestu bez odlaska u MUP, uz  fleksibilne opcije plaćanja, uključujući plaćanje na rate: čekovima građana, platnim karticama (do 6 mesečnih rata) ili putem administrativne zabrane (do 12 mesečnih rata).
Zakažite vaš termin za tehnički pregled putem sledećih br. telefona:
011 3977884, 011 3970544, 063205837 ili online zakazivanjem.